Policies | Privacy Statement

ACTIVE DENİZCİLİK VE GEMİ İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 

AYDINLATMA METNİ 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

Veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 979248-0 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Dudullu OSB Mah. 2. Cadde Umur Basım Blok No. 5 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunan Active Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Şirketimiz”) olarak, formun doldurulması suretiyle ilgili kişiden elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ikincil mevzuata uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.  

 1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşlendiği, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Veri sorumlusu olan Şirket, Şirket’in e-posta vasıtasıyla ilgili kişilere ilettiği personel başvuru formunun, ilgili kişiler tarafından manuel olarak doldurması suretiyle, otomatik olmayan yolla, ilgili kişilerin, işe/hizmete uygunluklarının denetiminin yapılması, işe ve/veya hizmete uygunluk denetimi sürecinde gerekli iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, ad, soyad, uyrukluk, kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, yaş, adres, telefon numarası, e-posta adresi, acil durum bilgileri, medeni hal, çocuk sayısı, mesleki eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, liman cüzdanı bilgileri, mesleki yeterlilik bilgileri, sağlık yoklaması belgesi bilgileri, pasaport bilgileri, sertifika bilgileri, geçmiş ve mevcut işyeri bilgileri, yapılan görev, görev bitiş tarihi ve sebebi, ana ve baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri, kan grubu, sigara ve alkol kullanımı, askerlik bilgileri, banka hesabı bilgileri, tulum bedeni ve ayakkabı numarası, emeklilik durumu, halihazırdaki sağlık durumu, fiziksel engellilik, hastalık ve ameliyat geçmişi, sarı humma aşı kağıdı bilgisi ve imza verilerini, “açık rıza”1, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde, Kanun’da  yer alan temel ilkelere uygun olarak ve gerekli idari ile teknik tedbirleri alarak işlemektedir. 

 1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği 

Veri sorumlusu olan Şirket, ad, soyad, uyrukluk, kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, yaş, adres, telefon numarası, e-posta adresi, acil durum bilgileri, medeni hal, çocuk sayısı, mesleki eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, liman cüzdanı bilgileri, mesleki yeterlilik bilgileri, sağlık yoklaması belgesi bilgileri, pasaport bilgileri, sertifika bilgileri, geçmiş ve mevcut işyeri bilgileri, yapılan görev, görev bitiş tarihi ve sebebi, ana ve baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri, kan grubu, sigara ve alkol kullanımı, askerlik bilgileri, banka hesabı bilgileri, tulum bedeni ve ayakkabı numarası, emeklilik durumu, halihazırdaki sağlık durumu, fiziksel engellilik, hastalık ve ameliyat geçmişi, sarı humma aşı kağıdı bilgisi ve imza kişisel verilerini, işe/hizmete uygunluk denetiminin yapılması amacıyla sınırlı olmak üzere, Kanun’da düzenlenen şartlar dahilinde, iş ve/veya hizmetin kapsamına göre yabancı ülkelerde bulunan iş ortaklarına ve temsilcilerine ve yabancı ülkelerde bulunan ilgili kurum ve kuruluşlara aktarabilmektedir.  

Herhangi bir biçimde üçüncü kişilere ait kişisel verileri Şirketimiz’e ilettiğiniz durumlar için, Kanun ve ikincil mevzuattan doğan aydınlatma yükümlülüğü dahil olmak üzere hukuki yükümlülükleri yerine getirmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Aksi bir durumda, oluşabilecek zararlardan sizin sorumlu olacağınızı belirtmek isteriz.  

 1. Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler 

Herhangi bir biçimde üçüncü kişilere ait kişisel verileri Şirketimiz’e ilettiğiniz durumlar için, Kanun ve ikincil mevzuattan doğan hukuki yükümlülükleri yerine getirmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Aksi bir durumda, oluşabilecek zararlardan sizin sorumlu olacağınızı belirtmek isteriz.  

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca herkes, kendisiyle ilgili,   

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

 1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 1. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

 1. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme 

hakkına sahiptir. Sizler de aynı haklara sahip olup, yukarıdaki konulara ilişkin taleplerinizi Şirketimiz’e iletebilirsiniz.  

Şirketimiz başvurularınızı, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda ise, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınarak bir ücret uygulanabilecektir. Bununla birlikte, başvurunuzun, bizim hatamızdan kaynaklandığının tespiti halinde, söz konusu ücret size iade edilecektir. 

Veri sorumlusu olarak talebinizi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebiliriz. Başvuruda yer alan talebinizi kabul etmemiz halinde, Şirket olarak durumun gereğini en kısa süre içerisinde yerine getirecek ve sizleri konuya ilişkin olarak bilgilendireceğiz.  

 

© Copyright 2023 | All Rights Reserved.